Uzņēmējdarbība

Iedzīvotāju labklājības pamats veidojas no vairākiem faktoriem, bet pats būtiskākais ir nodarbinātības īpatsvars ekonomiski aktīvajā iedzīvotāju daļā.

 

Aizkraukles novada tirgus sektora statistika pēc komercdarbības formu vienību skaita ir sekojoša (2011.gada dati):

 • Reģistrēto uzņēmumu skaits - 498 (reģistrēti Aizkraukles VID filiālē);
 • Pašnodarbinātās personas novadā -179;
 • Individuālie komersanti - 71;
 • Individuālais uzņēmums - 7;
 • Komercsabiedrības - 205;
 • Zemnieku saimniecības - 36;
 • Budžeta iestādes - 6;
 • Sabiedriskā vai reliģiskā organizācija - 58;
 • SIA - 307;
 • Kooperatīvā sabiedrība - 5;
 • Cita uzņēmējdarbības forma - 4

 

SIA AKZAizkraukles novada ekonomikā dominē daudznozaru tautsaimniecība. Tās galvenās nozares ir enerģētika, kokapstrāde, poligrāfija, metālapstrāde, mašīnbūve un lauksaimniecība. Ģeogrāfiskais novietojums nosaka novada lauku teritorijas - pagasta - dabiskos un augšņu apstākļus, kas savukārt ietekmē lauksaimniecības attīstību pagastā. No lauksaimniecības nozarēm pagastā labi attīstīta augkopības un lopkopības nozare.

 

Uzņēmējdarbības attīstību veicina gan labā transporta infrastruktūra (dzelzceļš, autoceļu maģistrāles), gan gandrīz neierobežotas elektroenerģijas izmantošanas iespējas pateicoties Pļaviņu HES.