Nolikums

APSTIPRINĀTS

ar Aizkraukles novada domes

2010.gada 28.javāra sēdes

lēmumu Nr.45 (protokols Nr.2, 37.§.)

 

GROZĪTS

ar Aizkraukles novada domes

2013.gada 31.janvāra sēdes

lēmumu Nr.37 (protokols Nr.2, 36.§.)

 

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS


I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. 1. Aizkraukles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk KOMISIJA) atrodas Aizkraukles Izglītības pārvaldes pārziņā.

 

 1. 2. KOMISIJA savas kompetences ietvaros veic bērnu pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu, iesaka bērnam piemērotu izglītības programmu.

 

 1. 3. KOMISIJA savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Valsts izglītības satura centra, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas rekomendācijas un šo Nolikumu.

 

 1. 4. KOMISIJAI  ir savs zīmogs.

 

 1. 5. KOMISIJAS funkcijas un uzdevumus nosaka šis Nolikums.

 

 1. 6. KOMISIJA ir tiesīga sniegt pakalpojumus citām pašvaldībām, ja ir noslēgts deleģēšanas līgums šīs funkcijas veikšanai.

II KOMISIJAS GALVENIE UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

 1. 7. Iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžu­ģimenē), kuri rakstiski ir atļāvuši izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni, bērnam piemērotāko izglītības pro­grammu, pamato­joties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicī­niskās izpētes materiāliem.

 

 1. 8. Sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:

8.1.   vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;

8.2.   jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;

8.3.   speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei.

 

 1. 9. Ja nepieciešams, izvērtē jebkura vecuma izglītojamā, kurš izglītojas atbilstoši speciālās izglītības programmai, iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās izglītības programmai.

 

 1. 10. Veicina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valo­das traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucē­jumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs.

 

 1. 11. Konsultē pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību.

 2. 12. Izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepie­ciešamību mājās.

 

 1. 13. Analizē attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pieredzi izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītošanā.

 

14. Koordinē pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju, logopēdu un psihologu darbu bērnu izvērtēšanai pirms komisijas.

 

15. Savā darbībā ievēro valsts komisijas ieteikumus un norādījumus.

 

16. Nodrošina atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā.

 

III KOMISIJA IR TIESĪGA

17. Ieteikt izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē.

 

18. Nosūtīt izglītojamo uz pārbaudi Valsts komisijā.

 

19. Uzaicināt piedalīties pašvaldības komisijas darbā ekspertus pedago­ģiskos, psiholoģiskos un medicīniskos jautājumos.

 

20. Pieprasīt no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības  iestādēm informāciju par pašvaldības komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

21. Atbilstoši kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši attiecī­gās pašvaldības  administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, un kontrolēt to izpildi.

 

IV KOMISIJAS SASTĀVS, KOMISIJAS VADĪTĀJA UN

KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

 

22. KOMISIJAS sastāvā ir komisijas vadītājs, klīniskais vai izglītības psihologs, logopēds speciālās izglītības skolotājs un ārsts.

(papildināts ar 31.01.2013.  lēmuma Nr.37 (protokols Nr.2, 36 .§.) 1.1.punktu)

 

23. KOMISIJAS sastāvu apstiprina Aizkraukles novada pašvaldība domes sēdē.

 

24. KOMISIJAS vadītājam nepieciešama kvalifikācija speciālajā pedagoģijā, izglītības psiholoģijā, klīniskajā psiholoģijā, logopēdijā vai pedagoģiskā izglītība un vismaz trīs gadu darba pieredze speciālajā izglītībā.

 

25. KOMISIJAS vadītāja pienākumi:

25.1. atbildēt par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām", Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, šī Nolikuma un citu izglītības un bērnu aprūpi reglamentējošo aktu ievērošanu un izpildi;

(31.01.2013.  lēmuma Nr.37 (protokols Nr.2, 36.§.) redakcijā)

25.2. nodrošināt komisiju ar pedagoģiskajiem un citiem speciālistiem;

25.3. atbildēt par komisijas slēdzienu un rekomendāciju pareizību, darba rezultātu apkopošanu un analīzi, informācijas saglabāšanu un pieejamību;

25.4. plānot, vadīt un organizēt komisijas darbu, sniegt atskaites Valsts komisijai.

 

26. KOMISIJAS priekšsēdētāja tiesības:

26.1. noteikt komisijas struktūru, komisijas locekļu pienākumus un tiesības, darba
laiku un apjomu;

26.2. organizēt komisijas locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, norīkot uz semināriem;

26.3. organizēt seminārus izglītības iestāžu pedagogiem.

 

27. KOMISIJAS locekļu pienākumi:

27.1. ievērot Valsts izglītības satura centra Metodiskās rekomendācijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darba organizēšanai;

27.2. ievērot komisijas nolikumu un īstenot izvirzītos uzdevumus;

27.3. neizpaust konfidenciālu informāciju par klientiem un ievērot pedagogu profesionālās ētikas normas;

27.4. pilnveidot savu profesionālo meistarību;

27.5. ievērot bērnu un vecāku tiesības, ņemt vērā katra bērna vajadzības, apstākļus
mājās un mācību iestādē, veselības stāvokli, spējas, pieredzi un domāšanas
veidu;

27.6. veidot komisijā labvēlīgu psiholoģisko klimatu.

 

V LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KARTĪBA

 28. KOMISIJAS sēdes sasauc visu gadu pēc izstrādāta grafika.

 

29. KOMISIJAS sēdes tiek protokolētas.

 

30. KOMISIJA ir lemttiesīga ja sēdē piedalās vismaz puse no KOMISIJAS locekļiem.

 

31. KOMISIJA lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

32. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss.

 

33. KOMISIJAS atzinumu var apstrīdēt Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā

 

VI FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

34. KOMISIJAS darbs tiek finansēts no Aizkraukles novada pašvaldības budžeta.

 

35. KOMISIJAS atalgojumu apstiprina Aizkraukles novada pašvaldība dome.

 

VII GROZĪJUMI NOLIKUMĀ

36. Grozījumus Nolikumā var ierosināt KOMISIJAS vadītājs, Izglītības, kultūras un sporta komiteja, novada dome.

 

37. Grozījumus nolikumā izdara Aizkraukles novada dome.

 

VIII KOMISIJAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANU

38. KOMISIJAS tiesiskumu nodrošina tās vadītājs, darbību kontrolē pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt domē, iesniedzot sūdzību domes priekšsēdētājam. Aizkraukles novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 

IX KOMISIJAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

39.Lēmumu par izmaiņām KOMISIJĀ vai likvidāciju pieņem Aizkraukles novada dome.

 

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs                (paraksts)                                V.Plūme