Sporta centra nolikums

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2012.gada 23.februāra
lēmuma Nr.43 (protokols Nr.3, 15.§)
1.punktu

GROZĪTS
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 27.novembra
lēmuma Nr.300 (protokols Nr.12, 24.§)


AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALĪBAS SPORTA CENTRA NOLIKUMS


Izdots saskaņā ar
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.panu un
Likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu


l Vispārīgie noteikumi
1.    Aizkraukles novada pašvaldības Sporta centrs (turpmāk – Sporta centrs) ir Aizkraukles novada domes (turpmāk – Domes) izveidota pašvaldības iestāde, kura īsteno pašvaldības funkcijas fiziskās kultūras un sporta darba organizēšanā novadā.
2.    Sporta centra pārraudzībā ietilpst sporta bāzes: Administratīvā ēka Draudzības Krastmalā 6, Aizkrauklē, novada Stadions un Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta halle Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē.
3.    Sporta centrs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, Sporta likumu, MK noteikumiem, citiem likumdošanas aktiem, domes lēmumiem un šo Nolikumu.
4.    Sporta centram ir savs zīmogs un veidlapa.
5.    Sporta centra juridiskā adrese: Draudzības krastmala 6, Aizkraukle, Aizkraukles novads,           LV-5101.
6.    Sporta centru reorganizē vai likvidē Aizkraukles novada dome. Sporta centra Nolikumu apstiprina un veic tajā grozījumus Aizkraukles novada dome pēc Sporta centra vadītāja priekšlikumiem.

II Sporta centra uzdevumi un funkcijas
7.    Atbildēt par veselīga dzīves veida veicināšanu un sporta attīstību novada teritorijā.
8.    Plānot un iesniegt izskatīšanai novada domē un tās komitejās gada galveno sporta pasākumu plānu, nolikumus un izmaksu tāmes.
9.    Veikt mērķtiecīgu darbību finanšu resursu piesaistei centra saimnieciskās darbības un sporta pasākumu nodrošināšanai.
10.    Sastādīt un iesniegt budžeta pieprasījumu un budžeta izdevumu tāmi Sporta centra objektu renovācijai, nodrošinot piešķirto līdzekļu lietderīgu izmantošanu;
11.    Gada sporta pasākumu plāna ietvaros organizēt sacensības, sastādīt un nodrošināt novada komandu startu dažāda līmeņa sacensībās
12.    Nodrošināt sporta objektu apsaimniekošanu.
13.    Koordinēt darbu starp novada sporta klubiem un sekcijām, sniegt iespējamo palīdzību, atbalstīt jaunu klubu veidošanu.
14.    Veidot saikni starp pašvaldību un novada uzņēmējiem kopīgu sporta projektu realizācijā.
15.    Organizēt Sporta centra objektos ne tikai sporta, bet arī kultūras un citus sabiedriskus masu pasākumus.
16.    Sadarboties ar radniecīgām sporta institūcijām, sporta federācijām, mācību iestādēm un citām pašvaldībām kopīgos projektos.
17.    Sadarboties ar novada kultūras darbiniekiem.
18.    Vienu reizi gadā sniegt pārskatu Domei par Sporta centra darbu.

III Sporta centra darba organizācija un struktūra
19.    Sporta centra darbu vada tā vadītājs, kuru ieceļ un atbrīvo Dome.
20.    Sporta centra struktūru un amata vienības nosaka Dome.

IV Sporta centra vadītāja tiesības un pienākumi
21.    Sporta centra vadītājam ir tiesības:
21.1.    bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Sporta centru citās institūcijās;
21.2.    savu pilnvaru ietvaros slēgt saimnieciskos līgumus ar fiziskām un juridiskām personām līdz 450 euro, bet no 451 euro līdz 1500 euro saskaņojot ar Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju un juristu.
(27.11.2013. lēmuma Nr.300 (protokols Nr.12, 24.§.) redakcijā, kas stājas spēkā  2014.gada 1.janvāri)
21.2.    ierosināt izskatīt sporta un fiziskās kultūras problēmas Domes komitejās un Domē;
21. 4.     veic Sporta centra vadītāja funkcijas saskaņā ar amata aprakstu;
21.5.     pieņemt darbā sporta centra darbiniekus un atbrīvot no darba. Slēgt darba līgumus;
21.6.     izstrādāt un apstiprināt padoto darbinieku amatu aprakstus;
21.7.    slēgt īslaicīgus nomas vai telpu lietošanas līgumus saskaņā ar domes apstiprināto cenrādi.
22.    Sporta centra vadītāja pienākumi:
22.1.    vadīt Sporta centra darbu novadā un atbildēt par tajā ietilpstošo sporta bāžu lietderīgu izmantošanu un kārtības nodrošināšanu;
22.2.    sekot sporta bāzēs izvietoto nomnieku darbībai, lai tiktu ievēroti iekšējās kārtības noteikumi, regulāri maksāta nomas maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem;
22.3.    kontrolēt sporta centram pakļauto darbinieku darbu un sastādīt darba uzskaites lapas.
22.4.    nodrošināt sporta centra darbības tiesiskumu.

V Sporta centra darba pārraudzība
23.    Sporta centra darbības pārraudzību veic Kultūras, izglītības un sporta komiteja un Dome.
Dome:
23.1.    apstiprina novada sporta attīstības koncepciju un gada budžetu;
23.2.    nosaka sporta objektu  nomas maksas;
23.3.    lemj par pašvaldības mantas nodošanu sporta centra valdījumā;
Kultūras, izglītības un sporta komiteja:
23.4.    apstiprina gada sporta galveno pasākumu plānu ar tā finansējumu;
23.5.    novērtē Sporta centra darba rezultātus.
24.     Sporta centra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldībā.

VI Sporta centra manta un līdzekļi
25.    Sporta centra mantu un līdzekļus veido:
25.1.    Sporta centra valdījumā nodotā pašvaldības manta;
25.2.    Domes piešķirtais finansējums;
25.3.     juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
25.4.    pašu ieņēmumi.

VII Sporta centra lietvedība
26.    Sporta centrs lietvedības dokumentus sastāda, noformē un glabā atbilstoši LR likumdošanas aktiem un nomenklatūrai.  

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs                        L.Līdums