Aizkraukles novada sporta centra iekšējās kārtības noteikumi

Sporta centrs ir Aizkraukles novada pašvaldības īpašums, domāts fiziskās kultūras un sporta nodarbībām, treniņiem un sacensībām, kā arī kultūras pasākumiem.

 1. 1. Sporta sacensības un kultūras pasākumi novada sporta centrā notiek tikai pēc saskaņošanas ar novada sporta centra vadību.
 2. 2. Treniņi sporta skolas grupām, novada sporta sekcijām un komandām, kā arī fizkultūras stundas skolēniem notiek pēc ar sporta centru saskaņota grafika un tikai trenera, sporta skolotāja vai atbildīgās personas vadībā.
 3. 3. Par sporta vai kultūras pasākumu dalībnieku uzvedību, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu sporta centrā šo pasākumu un treniņa nodarbību laikā atbild pasākuma organizators vai nodarbību vadītājs.
 4. 4. Sporta spēļu laukumi, sektori un palīgtelpas pēc to izmantošanas jāatstājas kārtībā, par nodarītajiem bojājumiem un materiālajiem zaudējumiem atbild pasākuma organizators, nodarbību vadītājs vai arī tieši zaudējumu radītājs individuālu nodarbību gadījumā.
 5. 5. Sacensību organizators vai nodarbību vadītājs pilnībā atbild par dalībnieku drošību pasākumu, sporta sacensību vai nodarbību laikā, sporta centrs neatbild par nelaimes gadījumiem citu fizisku vai juridisku personu organizētajos pasākumos.
 6. 6. Sacensību laikā skatītāji drīkst atrasties tikai tribīnēs vai skatītājiem speciāli paredzētās vietās.
 7. 7. Pirms sporta nodarbībām to vadītājs kopā ar sporta centra pārstāvi novērtē dalībnieku apavu un apģērba atbilstību konkrētām nodarbībām.
 8. 8. Maksas pakalpojumi sporta centrā tiek sniegti saskaņā ar novada pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi.

Sporta centra teritorijā nav atļauts:

1.  Bojāt sporta aprīkojumu, iekārtas un inventāru, izmantojot šo inventāru mērķiem,

  kuriem tas nav  paredzēts.

2. Izmantot sporta zāles grīdu, nenomainot ielas apavus pret sporta apaviem.

3. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt.

4. Izmantot sporta objektus bez trenera vai atbildīgās personas, izņemot individuālos treniņus ar sporta centra saskaņojumu.

5. Piesārņot sporta centra teritoriju ar dažādiem sadzīves atkritumiem.

6. Ievest vai ienest sporta centra telpās dzīvniekus.

7. Šo noteikumu pārkāpēji tiks saukti pie administratīvās atbildības saskaņā ar saistošo noteikumu ",Aizkraukles novada sabiedriskās kārtības noteikumi" 1.14.punktu.

 

 1. Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi

 2. 1. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs ar to apliecina, ka ir         iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 3. 2. Abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai, nodot to citām personām aizliegts.
  3. Jaunieši līdz 15 gadu vecumam drīkst apmeklēt zāli tikai vecāku, pieaugušo pavadībā, kas ir atbildīgi par jaunieti.
  4. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.
  5. Trenažieru zālē ir jāievēro higiēnas noteikumi, jātrenējas tikai sporta apģērbā, kaila ķermeņa saskarsmes vietās ar trenažieri, trenažierim jāuzsedz dvielis.
  6. Zālē jāierodas ar tīriem maiņas sporta apaviem.
  7. Par garderobē atstātām drēbēm, apaviem un vērtīgām mantām atbild apmeklētāji. Objektā tiek veikta video novērošana un veikts ieraksts.
  8. Par ģērbtuves skapīšos atstātam vērtslietām, naudu, dokumentiem un citām mantām SC administrācija neatbild.
  9. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāņem vērā SC darbinieku norādījumi.
  10. Pirms beigt treniņu uz aerobās grupas ar elektrību darbināmā trenažiera (skrejceļa) un nokāpt no tā, trenažiera slīdlenta ir jāaptur, nospiežot pogu „ stop”.
  11. Par inventāra bojāšanu un iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu iestājas materiālā atbildība.
  12. Apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma termiņš.
  13. Neizmantotie abonementi/apmeklējumi netiek pārcelti/pagarināti un/vai kompensēti slimības un/vai citu iemeslu dēļ.
  14. SC neuzņemas atbildību par apmeklētājam radītajiem zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu, kas radušies trenažieru zāles apmeklētāja nevērības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā. Apmeklētājs negadījuma, traumas, veselības bojājuma gadījumā nekavējoties  griežas pie SC dežuranta, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu un reģistrēšanu SC  negadījumu žurnālā. Minētā noteikuma neievērošanas gadījumā jebkādas apmeklētāja pretenzijas nākotnē netiks izskatītas.
  15. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana trenažieru zāles telpās un to lietošana ir stingri aizliegta. Ir stingri aizliegts apmeklēt trenažieru zāli reibuma stāvoklī. SC darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam acīmredzamā alkoholisko, citu apreibinošu vielu iespaidā.
  16. Apmeklējot trenažieru zāli, abonements jāuzrāda un jāatstāj pie dežuranta.
  17. Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti mājas lapā www.aizkraukle.lv , SC un trenažieru zālē.