Aizkraukles novada bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir Aizkraukles novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Aizkraukles novada administratīvā teritorija.

Adrese:
Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV - 5101 (1. stāvs, 112. kabinets) 

Tālrunis, fakss: 65133908
E - pasts
:barintiesa@aizkraukle.lv

Bāriņtiesu  2015.gada 28.janvārī uz 5 gadiem ievēlēja sešu cilvēku sastāvā :

Bāriņtiesas priekšsēdētāja  

Liāna PURVINSKA

         mob. 28342520

Priekšsēdētājas vietniece

Vizma AVOTIŅA 

         mob. 28342520

Bāriņtiesas locekļi

Irīna ELKSNE

Inta KRIEVA

Daina ZARIŅA

Mārīte ZIRNE

         mob. 28670123

Bāriņtiesas lietvedību kārto pašvaldības domes norīkots darbinieks:

Sekretāre

Larisa Daņilova

            65133908

Lai saņemtu pakalpojumu, personai  jāgriežas bāriņtiesā, apmeklētāju pieņemšanas laikā :

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, 1.stāvs, 112.kab.

Otrdienās

8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, 1.stāvs, 113.kab.
Trešdienās 14.00 - 18.00 (17.00 - 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta)
Ceturtdienās 9.00 - 12.00
Bāriņtiesas locekle: Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasts
Trešdienās 14.00 - 18.00 (17.00 - 18.00 pēc iepreikšēja pieraksta)
Piektdienās 9.00 - 12.00

Bāriņtiesa izvērtē sniegto personas informāciju un precizē nepieciešamo dokumentu sarakstu lietas izskatīšanai.               

Bāriņtiesas sēdes notiek113. kabinetā,  otrdienās plkst. 14.00                       

Bāriņtiesa informāciju par pakalpojuma sniegšanu paziņo personai desmit darba dienu laikā.
Lēmumus pieņem viena mēneša laikā pēc visu lietā nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.
Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Bāriņtiesas lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.
Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties.
Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Atmodas ielā 19, Jelgavā.
ieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Bāriņtiesas darbību reglamentē :

 

un citi lietai saistošie likumi un MK noteikumi.

Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem

Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties:

 

 • Konkrētā administratīvā procesa dalībnieki;
 • Lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, - ar konkrētās lietas materiāliem,
 • Prokurors, Labklājības ministrijas ierēdnis (darbinieks) un Valsts bērna tiesību aizsardzības inspektors, ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem.

 

Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos dokumentus,  par to izdarot atzīmi uzziņas lapā.

Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, ne garāku par trīs darba dienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmuma norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek Bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem nenodrošina.

Bāriņtiesas pienākumi:

 • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sniegt tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
 • informēt vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā.
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā.

Bāriņtiesai ir šādas tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas - mantojuma atstājēja - kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošas personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu;
 • veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošu personu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošas personas dzīves apstākļus.

 Apliecinājumu funkciju izpilde

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā, izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60.panta 2.daļu apliecinājumus un citus uzdevumus Aizkraukles pagastā veic Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle - Irīna ELKSNE un

apmeklētājus pieņem Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā (mob. 28670123):

-  trešdienās no plkst. 14.00 - 18.00 (17.00-18.00 pēc iepriekšēja pieraksta),

-  piektdienās no plkst. 9.00 - 12.00.


Veic šādus pakalpojumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

(2) Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

(3) Visi apliecinājumi un citas darbības ierakstāmas attiecīgajā bāriņtiesas reģistrā. Novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa izveido atsevišķus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu. Reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.05.2009., 23.05.2013. un 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

 

Valsts nodevas:

(1) Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).


BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS