Izsoles

Pieteikuma veidlapa izsolei nomas tiesībām

 

Aizkraukles novada SIA "LAUMA A” rīko traktora T-25, 1988.gada izlaidums, kas atrodas Jaunceltnes ielā 13, Aizkrauklē,  izsoli.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 234.kabinetā, darba dienās laikā no plkst.8.00 - 12.00 un no 13.00 -17.00 līdz 2017.gada 11.decembrim un www.aizkraukle.lv. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt Jaunceltnes ielā 13, Aizkrauklē, iepriekš piezvanot pa tālruni 26463105. (IZSOLES noteikumi)

Pretendenti pieteikumus izsolei var reģistrēt Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 234.kabinetā, līdz 2017.gada 12.decembra plkst. 9.50. Kustamās mantas izsole notiks Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 244.kabinetā, 2017. gada 12.decembrī plkst.10:00.

Kustamās mantas nosacītā cena ir 2350,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi), nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas –  235,00 EUR (divi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi) iemaksājama Aizkraukles novada SIA “LAUMA A”, reģistrācijas Nr. 48703000781, norēķinu kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV77UNLA0035900508302  līdz 2017.gada 11.decembrim.

Izsoles veids — atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpārskaita nosolītā kustamās mantas cena Aizkraukles novada SIA “LAUMA A” norēķinu kontā.

 

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamam īpašumam Aizkrauklē:

 

Nedzīvojamo telpu Nr.102, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 13,9 m2nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis šūšanas darbnīca.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 1 (vienu) gadu.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2017.gada 8.novembrim pl.10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2017. gada 8.novembrī plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

 

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamam īpašumam Aizkrauklē:

Nedzīvojamo telpu Nr.239A, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 10,6 m2 nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 1 (vienu) gadu.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2017.gada 12.septembrim pl.10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2017. gada 12.septembrī plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

 

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamam īpašumam Aizkrauklē:

Nedzīvojamo telpu Nr.243, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 31,10 m2 nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 2 (diviem) gadiem.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2017.gada 8.augusta pl.10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2017. gada 8.augustā plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

2017.gada 8.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr. 243, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 31.1 m2 platībā ieguva IK”Atmiņu ķērājs”ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

 

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamam īpašumam Aizkrauklē:

Nedzīvojamo telpu Nr.3A, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, ar kopējo platību 2,5 m2 nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis komunikācijas tehnikas izvietošanai.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2,30/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2017.gada 8.augusta pl.10.00 Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2017. gada 8.augustā plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

2017.gada 8.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr. 3A, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, 2.51 m2 platībā ieguva  SIA “LinkIT”ar nomas maksu EUR 2.30  par 1 m2 mēnesī, bez PVN.