Atkritumu apsaimniekošana

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Aizkrauklē
2014.gada 30.jūlijā

Lēmums Nr.156 (protokols Nr.8, 25.§)

Par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Aizkraukles novadā 2014.gadā

Aizkraukles novada dome izskatīja SIA „Aizkraukles KUK”  iesniegto aprēķina precizējumu par sadzīves atkrituma maksu.
Maksa par viena m3  nemainās. Sakarā ar izmaiņām nodokļos (dabas resursu un PVN) aprēķins ir precizēts un maksājums ir atbilstošs jau iepriekš apstiprinātajam.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļu, atklāti balsojot: PAR –  12 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,  Zane ROMANOVA, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu par vienu m3   EUR 13.05  (LVL 9,17 ) bez pievienotās vērtības nodokļa (aprēķins pievienots).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)            L.Līdums

 

 


 

APSTIPRINĀTS

ar Aizkraukles novada domes

2014.gada 30.jūlija

lēmumu Nr.156 (prot.Nr.8, 25.§)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas uz 1m3 Aizkraukles novadā

 

Nr.

Izmaksu posteņi

Apstiprinātās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas uz 1m3

(latos)

2014.gadam

EUR

1.

Atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas izmaksas

4,83

6,87

t.sk.

 

 

Degvielas izmaksas

0,8

1,14

Pārējās izmaksas

4,03

5,73

no tām:

 

 

Autotransporta izmaksas

0,84

1,19

Darba alga ar soc.nodokli

2,32

3,30

Administrācijas izmaksas

0,71

1,01

Konteineru uzturēšanas izmaksas

0,16

0,23

2.

Atkritumu apglabāšanas izmaksas

3,16

4,50

3.

Dabas resursu nodoklis

1,18

1,68

 

Kopā izdevumi:

9,17

13,05

PVN 21%

1,93

2,74

SSA apsaimniekošanas tarifs (Ls/m3)

11,10

15,79

Viena m3 svars 140kg.

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs      L.Līdums